elektroniniu dokumentu vertimas

Elektroninių dokumentų vertimas

Elektroninis dokumentas

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 2, 5 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatyme apibrėžta sąvoka „oficialusis elektroninis dokumentas“ nusako Lietuvos viešojo sektoriaus rengiamus elektroninius dokumentus, kuriais viešojo sektoriaus įstaigos keičiasi tarpusavyje, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų tokioms įstaigoms teikiamus elektroninius dokumentus, kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai. Tokie elektroniniai dokumentai rengiami pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro suderintas ar patvirtintas elektroninių dokumentų specifikacijas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sąvoka „oficialusis elektroninis dokumentas“ apibrėžta reaguojant į numatomą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73) (toliau – eIDAS reglamentas), taikymą nuo 2016-07-01. Reglamente apibrėžta sąvoka „elektroninis dokumentas“ iš esmės nusako turinį, t. y. vieną iš sudedamųjų oficialiojo el. dokumento dalių (kitos neatsiejamos dalys – metaduomenys ir elektroniniai parašai).

Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintos ar su juo suderintos elektroninio dokumento specifikacijos

Elektroninių dokumentų specifikacijų taikymas apibrėžtas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo“, pagal kurį šiuo metu įstaigos turi priimti rašytiniams dokumentams prilyginamus oficialiuosius elektroninius dokumentus, parengtus pagal specifikaciją ADOC-V1.0.

Europos Sąjungos reguliavimas

Nuo 2016-07-01 yra taikomos eIDAS reglamento 27 straipsnio „Elektroniniai parašai viešųjų paslaugų srityje“ 1–3 dalių nuostatos (4 ir 5 dalių nuostatos taikomos nuo 2014-09-17):

1. Jei valstybė narė pažangiojo elektroninio parašo reikalauja tam, kad būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos arba jos vardu teikiama internetine paslauga, ta valstybė narė pripažįsta pažangiuosius elektroninius parašus, kvalifikuotais elektroninių parašų sertifikatais patvirtintus pažangiuosius elektroninius parašus ir kvalifikuotus elektroninius parašus, kurie būtų taikomi bent tokių formatų arba naudojant tokius metodus, kokie apibrėžti 5 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose.

2. Jei valstybė narė kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto pažangiojo elektroninio parašo reikalauja tam, kad būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos arba jos vardu teikiama internetine paslauga, ta valstybė narė pripažįsta kvalifikuotais sertifikatais patvirtintus pažangiuosius elektroninius parašus ir kvalifikuotus elektroninius parašus, kurie būtų taikomi bent tokių formatų arba naudojant tokius metodus, kokie apibrėžti 5 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose.

3. Valstybės narės nereikalauja, kad tarpvalstybinio naudojimosi viešojo sektoriaus įstaigos teikiama internetine paslauga atveju būtų naudojamas elektroninis parašas, kurio saugumo užtikrinimo lygis būtų aukštesnis nei kvalifikuoto elektroninio parašo.

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustato pažangiesiems elektroniniams parašams taikomų standartų referencinius numerius. Jeigu pažangusis elektroninis parašas atitinka tuos standartus, laikoma, kad užtikrinta atitiktis šio straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 26 straipsnyje pažangiesiems elektroniniams parašams nustatytiems reikalavimams. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 48 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros

5. Ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 18 d. Komisija, atsižvelgdama į taikomą praktiką, standartus ir Sąjungos teisės aktus, įgyvendinimo aktais apibrėžia pažangiųjų elektroninių parašų bazinius formatus arba bazinius metodus, kai naudojami alternatyvūs formatai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 48 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2015-09-08 patvirtintas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1506, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 27 straipsnio 5 dalį ir 37 straipsnio 5 dalį nustatomos pažangiųjų elektroninių parašų ir pažangiųjų spaudų formatų, kuriuos turi pripažinti viešojo sektoriaus įstaigos, specifikacijos (toliau – EK spendimas).

EK Sprendime nurodyti šie mums aktualūs Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) išleisti standartai:

ADOC ir MDOC specifikacijoms:

• XAdES Baseline Profile ETSI TS 103 171 v.2.1.1 (2012-03)

• Associated Signature Container Baseline Profile ETSI TS 103 174 v.2.2.1 (2013-06)*

*Pastaba. EK sprendimas yra keičiamas ir jame ketinama nurodyti naujai parengtus ETSI standartus.

Atitikimas eIDAS reikalavimams, privalomi ir rekomenduojami pokyčiai

eIDAS reglamentas reikalauja, kad nuo 2016-07-01 viešojo administravimo įstaigos priimtų (gebėtų techniškai apdoroti) EK sprendime nustatytus reikalavimus atitinkančius elektroninius parašus, kuriais pasirašyti joms teikiami elektroniniai dokumentai.

Pagal dabartinį EK Sprendimo tekstą, ADOC-V2.0 ir PDF-LT-V1.0 specifikacijos yra suderintos su EK Sprendime nustatytais techniniais reikalavimais (išskyrus naujas elektroninių spaudų panaudojimo galimybes, sąvokas, nuorodas į teisės aktus ir pan.) ir šias specifikacijas atitinkantys elektroniniai dokumentai turėtų būti priimami Europos Sąjungos viešojo administravimo įstaigų vadovaujantis eIDAS reglamento 27 straipsnio nuostatomis.

Pastaba. Šis reikalavimas taikomas ir Lietuvos viešojo administravimo įstaigoms – jos turės priimti elektroninius dokumentus, pasirašytus ne tik Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas specifikacijas atitinkančiais elektroniniais parašais.

Atsižvelgiant į Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) pateiktą informaciją ir terminus (žr. žemiau pateikiamą lentelę) EK Sprendime nurodytus standartus planuojama atnaujinti, o po standartų atnaujinimo ir atnaujinimų įvertinimo atitinkamai bus keičiamas ir EK Sprendimas (tikslių datų Europos Komisijos atstovai dabar nurodyti negali, nes tai priklauso nuo to, kada tiksliai atsiras atnaujinti standartai ir kiek užtruks jų įvertinimas).

eIDAS reglamente nėra nustatyto draudimo valstybėms narėms elektroninių dokumentų pasirašymui naudoti kitokius elektroninius parašus, nei nurodyti EK Sprendime, tačiau tokie elektroniniai parašai, vadovaujantis eIDAS reglamento nuostatomis, neprivalės būti priimami visose viešojo administravimo įstaigose1 (prievolė Lietuvos viešojo administravimo įstaigoms priimti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas specifikacijas atitinkančius elektroninius dokumentus turėtų būti nustatyta nacionaliniuose teisės aktuose). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuomone, nepakeitus Lietuvoje patvirtintų elektroninių dokumentų specifikacijų, nebūtų nusižengiama eIDAS reikalavimams, tačiau iš principo jas suderinti pagal EK Sprendimo reikalavimus yra tikslinga, kad Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas specifikacijas atitinkančiais elektroniniais parašais pasirašytus elektroninius dokumentus be papildomų apribojimų būtų galimybė teikti ir kitų Europos Sąjungos valstybių viešojo administravimo įstaigoms.

Su specifikacijomis susijusių standartų būsena

( ETSI prognozuojama paskelbimo data ir dabartinis statusas (nuorodoje))

Aktualu numatant atnaujinti MDOC-V1.0 ir ADOC-V2.0 specifikaciją

ETSI EN 319 162-1 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC); Part 1: Building blocks and ASiC baseline containers2016-04

ETSI EN 319 162-2 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC); Part 2: Additional ASiC containers2016-06

ETSI EN 319 132-1 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and XAdES baseline signatures2016-04

ETSI EN 319 132-2 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures; Part 2: Extended XAdES signatures2016-04

Aktualu numatant atnaujinti PDF-LT-V1.0 specifikaciją

ETSI EN 319 142-1 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures2016-03

ETSI EN 319 142-2 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 2: Additional PAdES signatures profiles2016-03

ETSI TS 319 122-1 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and CAdES baseline signatures2016-04

ETSI EN 319 122-2 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 2: Extended CAdES signatures2016-04

ETSI TR 119 112 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Most significant differences between AdES/ASiC ENs and previous TSs2019-04

Elektroninių dokumentų vertimas

Vertimų biure „Vertimų GURU” vertimui ir tvirtinimui nuo šiol priimame ir elektroninius dokumentus pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jums tereikia atsiųsti el. parašu pasirašytą dokumentą o vertimu ir tvirtinimu pasirūpinsime mes. Tinka dokumentai pasirašyti Smart-ID ar Mobiiuoju parašu, priimame ADOC, PDF, ASICE dokumentų konteinerius. Plačiau apie elektroninių dokumentų vertimą skaityti čia

error: Apsaugotas turinys !!!