ISO STANDARTAI

Kas yra ISO standartai? ISO (International Organization for Standardization) – tarptautinė standartų organizacija.

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 standarte apibrėžiami kokybės vadybos sistemos reikalavimai, kai organizacijai reikia įrodyti savo gebėjimą nuolatos tiekti produktą, kuris atitinka kliento, taikomų įstatymų ir reglamentų reikalavimus, ir organizacija siekia geresnio klientų pasitenkinimo, efektyviai taikydama sistemą, įskaitant nuolatinio sistemos gerinimo procesus, bei užtikrindama atitiktį kliento ir galiojančių įstatymų bei reglamentų reikalavimams. Visi ISO 9001:2008 standarto reikalavimai yra bendro pobūdžio ir skirti taikyti visoms organizacijoms, neatsižvelgiant į jų tipą, dydį ir tiekiamus produktus. Kai bet kurio (-ių) iš ISO 9001:2008 reikalavimų negalima taikyti dėl organizacijos ir jos produkto pobūdžio, tai galima vadinti išimtimi. Pritaikius išimtis, pretenzijos dėl atitikties ISO 9001:2008 reikalavimams nėra priimamos, išskyrus tuos atvejus, kai tokios išimtys yra apribotos 7 punkto reikalavimais ir jos neturi įtakos organizacijos gebėjimui arba atsakomybei tiekti produktą, kuris atitinka kliento ir galiojančių įstatymų bei reglamentų reikalavimus.

ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001:2013 standarte apibrėžiami reikalavimai, skirti informacijos saugumo valdymo sistemos parengimui, įgyvendinimui, priežiūrai ir nuolatiniam tobulinimui organizacijose. Standarte taip pat pateikti informacijos saugumo rizikos, atsižvelgiant į organizacijos poreikius, vertinimo ir valdymo reikalavimai. ISO/IEC 27001:2013 reikalavimai yra bendro pobūdžio ir skirti taikyti visoms organizacijoms, neatsižvelgiant į jų tipą, dydį ar pobūdį.

ISO 17100:2015

ISO 17100:2015 standarte apibrėžiami reikalavimai pagrindiniams procesams, ištekliams ir kitiems aspektams, kurie yra reikalingi teikti kokybiškas, taikomus reikalavimus atitinkančias, vertimo paslaugas. Taikant ISO 17100:2015 reikalavimus taip pat suteikiamos priemonės, kuriomis vertimo paslaugų teikėjas gali įrodyti nurodytų vertimo paslaugų atitiktį ISO 17100:2015 ir, naudodamas savo darbo procesus ir išteklius, gebėjimą teikti vertimo paslaugas, kurios atitinka kliento pateiktas ir kitas taikomas specifikacijas. Taikomos specifikacijos gali būti tos, kurias nurodo klientas, nustato pats vertimo paslaugų teikėjas, bei tos, kurios yra apibrėžtos bet kuriame iš atitinkamos pramonės srityje galiojančių kodeksų, gerosios praktikos vadovų, arba teisės aktų. Vertimų biuras „Vertimu GURU“ vadovaujasi kokybės principais, kurie atitinka Kokybės vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008, konfidencialumo principais, kurie atitinka Informacijos saugumo valdymo standartą ISO/IEC 27001:2013, bei vertimo paslaugų teikėjams taikytinu standartu ISO 17100:2015, kuris užtikrina pastovų ir kokybišką paslaugų teikimą.

error: Apsaugotas turinys !!!